Fontys Hogescholen is een Nederlandse instelling voor hoger beroepsonderwijs, gevestigd in Eindhoven. Internationaal wordt de naam Fontys University of Applied Sciences Fontys gevoerd.

Fontys ontwikkelt een nieuwe strategie voor de periode 2021 – 2025. Dat is een grootschalig, lang en intensief traject, waarbij ook de ‘buitenwereld’ een belangrijke rol heeft.

Er is een zevental uitgangspunten:

 • Het proces is iteratief van aard en daarmee zowel middel als doel. Deze manier van samenwerken staat aan de basis van een organisatie die zich voortdurend ontwikkelt.
 • De rijkheid van ideeën, beelden en kennis binnen Fontys krijgt de ruimte in het proces; consensus is hierbij niet het hoogste doel.
 • Het strategisch plan komt tot stand in nauwe samenwerking met de organisatie (dus: medewerkers én studenten!), de Raad van Toezicht, en externe stakeholders. De centrale en decentrale medezeggenschap spelen een actieve rol in het proces. Al deze partijen geven input én feedback.
 • Fontys betrekt bewust afwijkende opvattingen in het proces en gaat frictiepunten niet uit de weg. Integendeel: Fontys gaat het ongemakkelijke gesprek juist aan.
 • Fontys maakt maakt duidelijke keuzes als het gaat om haar maatschappelijke opdracht en betekenis in de (nabije) toekomst.
 • Het strategisch plan biedt richtinggevende kaders voor de ontwikkeling van de organisatie: Fontys maakt duidelijke keuzes als het gaat over ‘wat we willen veranderen’. Daarnaast legt Fontys het ‘gemeenschappelijke startpunt’ vast: dat wat er al is en waar men het over eens isn.
 • Het strategisch plan daagt uit en inspireert om aan de slag te gaan – zowel inhoudelijk als stilistisch/vormgeving.

Ontwikkelvelden

Wat wil Fontys verbeteren en (verder) ontwikkelen? Antwoorden op deze vragen hebben geleid tot negen zogenoemde ontwikkelvelden. Deze ontwikkelvelden zijn de ‘thema’s waarover Fontys in gesprek gaat als basis voor de nieuwe strategie’. Op elk van deze thema’s is aan Fontys-experts gevraagd om een discussiestuk te schrijven (een ‘schuurpapier’).

De negen ontwikkelvelden:

 • Maatschappelijke opdracht
 • Kennisinstelling
 • Werkgever- en werknemerschap
 • Besturing organisatie
 • Interne randvoorwaarden
 • Verduurzaming
 • Flexibilisering
 • Digitalisering
 • Internationalisering

UPDATE 29 juni:

Deze negen stukken zouden in eerste instantie dienen als basis voor de dialoogsessies in het voorjaar. Omdat het proces vanwege ‘corona’ even stil heeft gelegen, is de volgorde anders geworden. De discussiestukken zijn na de herstart van het proces ‘verrijkt’ met de voornaamste inzichten van de coronacrisis en vervolgens bij elkaar gebracht in één conceptverhaal. Eigenlijk een soort integraal schuurpapier. De uitgangspunten van dit stuk zullen in het najaar dienen als basis voor het gesprek tijdens drie online dialoogsessies met studenten en medewerkers en één sessie met externe stakeholders.

https://fontys.nl/Over-Fontys/Onze-organisatie/Onze-koers/Strategie-2025.htm