Het Faillissement
Een faillissement lost zelden daadwerkelijk iets op. Meestal zijn zowel de gefailleerde als de aanvrager, evenals de overige schuldeisers, uiteindelijk bij een faillissement niet gebaat. Door de ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ mentaliteit die bij de afhandeling van faillissementen vaak heerst, zien zij hun rechten nogal eens aangetast. Met name leveranciersrechten en eigendom voorbehouden worden bij beslaglegging en faillissement te vaak genegeerd. Ook het door de fiscus vaak gebruikte bodembeslag blijkt in de praktijk regelmatig lichtvaardig te zijn ingeroepen en houdt daardoor geen stand wanneer het adequaat wordt bestreden.

Een nieuwe start
Een belangrijk facet van het faillissementsrecht is de mogelijkheid door te starten. Wanneer de ondernemer of onderneming, eventueel met steun van derden, wil en kan doorstarten dan mag, in de filosofie van Quaedvlieg Juristen, een oud of dreigend maar zelfs een lopend faillissement daarbij niet in de weg staan. De expertise van Quaedvlieg Juristen op het gebied van het faillissementsrecht en het binnen en buitenlands vennootschapsrecht staat er borg voor dat aan de doorstartende ondernemer en zijn nieuwe kapitaalverschaffers de zekerheid kan worden geboden dat de onderneming ongestoord verder kan. Privèschulden en schuldeisers van de failliete ondernemer kunnen op deze wijze een geslaagde doorstart niet in de weg staan. De kans dat deze tenslotte hun vordering geheel of ten dele voldaan krijgen neemt door een ongehinderde doorstart uiteindelijk alleen maar toe.

Onafwendbaar ?
Wanneer uw onderneming in een fase komt waarin redding onmogelijk en een faillissement onafwendbaar lijkt dan is dat een vervelende en vaak zelfs emotionele aangelegenheid. Quaedvlieg Juristen kan in die gevallen mogelijk helpen door de vennootschap op verantwoorde wijze te liquideren. Door een juiste verslaggeving aan en goede afspraken met schuldeisers zal een formeel faillissement vaak achterwege kunnen blijven.

Bron en lees verder: quaedvlieg-juristen.nl