Bij de lezing van Lambert van Nistelrooij sprak ik na afloop met een jonge ambtenaar van het ministerie van EZ die mij kort bij praatte over de stand van zaken op het gebied van economie en innovatie in Nederland.

Het top sectoren beleid dat in 2011 werd uitgewerkt is nog wel van toepassing, maar er is een nieuw richtinggevend kader en daarin staat centraal: Groene Groei.
De tien Top sectoren waren en zijn: energie, life sciences, hightech, water, tuinbouw en uitgangsmaterialen, agrofood, creatieve industrie, hoofdkantoren en chemie. In de Kamerbrief ‘Groene Groei’ lezen we: ‘Nederland heeft alles in huis om de economische kansen van groene groei optimaal te benutten. We hebben een sterke kennisbasis, een bedrijfsleven met vele internationale koplopers en één van de beste logistieke netwerken van de wereld. Technologieën voor het aanwenden van nieuwe energiebronnen als zon, wind, biomassa en geothermie worden hier verder ontwikkeld. Innovatieve ondernemers en bedrijven spelen met duurzame producten endiensten steeds meer in op de groeimarkten van de toekomst. Vergroening is bij uitstek ook een grensoverschrijdend vraagstuk. Dat maakt inbedding van de inzet op groene groei in internationale beleidskaders in het bijzonder van belang.’ De blik is internationaal, de markt en ‘prikkels vanuit de markt’ staan voorop en de overheid is vooral netwerkpartner.

Er worden in de Brief Groene Groei acht domeinen genoemd: energie, biobased economy, klimaat, afval (van afval naar grondstof), bouw, voedsel, mobiliteit en water. De Brief besluit met: ‘Het kabinet zal actief samenwerken met bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen om groene groei te realiseren. (lees hier meer over dit onderwerp) Met deze inzet is het kabinet ervan overtuigd dat de Nederlandse economie duurzaam sterker wordt gemaakt en Nederland in de toekomst haar welvaart behoudt.’

Ook op Europees niveau wordt flink ingezet op Groene Groei. Lambert van Nistelrooij vertelde er al uitgebreid over op zijn presentatie op 14 oktober in het Huis van Europa in Den Haag. Op 2 juli heeft het Europese Parlement zijn steun uitgesproken voor dit strategische plan voor innovatieve investeringen met de mooie naam ‘Innovatie ten behoeve van duurzame groei: een bio economie voor Europa’. Op 10 juli jl is het wetgevingsproces waarbij het voorstel aan de verschillende Europese staten wordt ter bespreking en eventuele amendering wordt aangeboden van start gegaan. De nadere aanduiding ‘Biobased Industries PPP’ geeft al aan dat er een belangrijke rol voor marktpartijen is weggelegd. PPP staat voor Public Private Partnerships.

Bronnen en lees verder: rijksoverheid.nl persbericht, rijksoverheid.nl kamerstuk en bridge2020.eu